Sign in

Sign in to get the price for Lumega members

Sign in

Kvalitetsförsäkring och garanti

Gäller alla transaktioner mellan köparen och Normasym om inte annat avtalats skriftligen. Alla Köparens villkor som kan skilja sig från eller utöver de som ingår i detta avtal skall vara utan verkan.

§1 Erbjudande, uppskattning och överenskommelse

(A) Varje erbjudande av Normasym är bindande för köparen när det accepterats av köparen. Något erbjudande som accepterats av köparen kan inte senare ändras genom Normasym (se §9. B).
(B) Erbjudanden från Normasym att leverera produkter till Köparen är giltiga i 30 dagar från utfärdandet, om inte annat skriftligen överenskommits mellan Normasym och köparen. Beställningar kan inte återkallas eller ändras, helt eller delvis, utan Normasyms skriftliga medgivande.
(C) Ett avtal har ingåtts när köparens godkännande har mottagits av Normasym.
(D) Köparen har full rätt att sälja varorna till underleverantörer.

§2 priser

(A) Priserna framgår av kataloger och / eller listor av varor.
(B) Priserna är i EUR, USD eller DKK och omfattar inte transport, försäkring eller någon försäljning, användning, punktskatt eller andra skatter, tullar, avgifter eller bedömningar som införts av någon jurisdiktion. Alla tillämpliga skatter kommer att betalas av köparen.
(C) Alla priser i armaturer inkluderar ljuskällor och drivers om inte annat avtalats skriftligen mellan Normasym och köparen.
(D) Priserna inkluderar originalförpackning för produkterna. Förpackningen har en beskrivande text som ett klistermärke eller tryckt på förpackningen. Den beskrivande texten kommer åtminstone innehålla följande: beskrivning av innehållet, t.ex. typ av ljuskälla, effekt, spänning, ström etc., produktkod, färg, watt (W), volt (V), CE-märkning, alla betyg (grad av skydd för personer mot åtkomst till farliga delar 1, 2, 3 ). För beställningar över 1.000 enheter av en produktkod kommer köparen att vara fri att ändra designen samt utformningen av förpackningar, inklusive men inte begränsat till logotypen, EAN-nummer och text.
(E) Priserna inkluderar den begärda dokumentationen kring produkterna, vilket är nödvändigt för någon försäljning i Europa. Normasym har erhållit följande certifikat: CE, RoHS-direktivet (EU Di-tiv 2002/95 / EG) och en EG-försäkran om överensstämmelse för alla produkter. Normasym kommer att hållas ansvariga för eventuell försäljning till Europa är i enlighet med gällande lagstiftning. Köparen har hela tiden möjlighet att ta emot och få intyg om att de köpt produkten.
(F) De angivna priserna för produkter omfattar ett komplett paket av ordern, dvs Normasym packar produkter på ett säkert sätt i lådor av papp, trä eller plast. Paketet ska innehålla produkterna samt säkerhetskartong och / eller skum. Det enda syftet är att undvika skador på de produkter som gäller för varje försändelse till köparen.
(G) Köparen får information om eventuella förändringar i priserna på produkter senast 7 dagar efter förändringen. Ingen förändring är möjlig när det gäller erbjudanden som redan ingåtts och accepterats.
(H) Prissättningen baseras på kostnadsnivån vid tidpunkten för avtalet. Förändringar som inträffar under perioden från slutet av avtalet tills överenskomna leveranstiden i prisnivån på Normasym som gäller varor eller tjänster kommer inte att påverka köparen.
(I) Priserna som uppges i utländsk valuta (t.ex. USD, EUR eller DKK) är baserade på den valutakurs som gäller den dag då erbjudandet eller orderbekräftelsen konfirmeras, det vill säga när köparen gör en beställning med Normasym, kommer det att vara på aktuell valutakurs.
(J) Om Normasym höjer löner, materialkostnader, etc. och sådan ökning meddelas efter en order var bokad, kommer detta beslut inte påverkas och det pris som anges för köparna vid beställning förblir oförändrad.

§3 Produkter

(A) Alla produkter innehåller instruktioner för användning och / eller instruktioner för montering på engelska om inte annat skriftligen överenskommits mellan Normasym och köparen i varje enskilt fall.
(B) För produkter som är försedda med en tråd för anslutning till elnätet, är acceptabel lossning som krävs för att förhindra att tråden från att överbelastas eller dras ut ur lampan.
(C) IP-klassning ska testas på ett professionellt laboratorium.
(D) Produkterna som skall innehålla en symbol (grad av skydd för personer mot tillträde till farliga delar) som anger betyget 2 eller 3.
(E) Produkter ska märkas för volt (V), watt (W) och typ.
(F) Alla produkter ska ha en CE-märkning som inte kan gnuggas bort. Sådan märkning är Normasym ansvarig för.
(G) Vid risk för tillgång till farliga delar, ska en jordledare (grön / gul) monteras från kabeln som är ansluten till kroppen av lampan.
(H) Ledningar ska inte ha några vassa kanter. Hål genom vilka ledningar ska passera skall göras för att förhindra eventuella skador på isoleringen av trådarna.

§4 Garanti

(A) Om inte annat överenskommits skriftligen mellan Normasym och Köparen Normasym ska garantera produkterna för en 5-årsperiod från inköpsdatum och skicka köparen nya varor gratis. Garantin omfattar kvalitetsproblem, defekter samt alla andra icke-överensstämmelser som kan försämra användningen och värdet av produkterna. Denna begränsade garanti är ogiltig om armaturen inte används för det ändamål som den är avsedd (§4. C).
(B) En armatur skall inte betraktas som defekt endast på grund av fel på enskilda LED-komponenter för att avge ljus om antalet obrukbara komponenter är mindre än 10% av det totala antalet LED-komponenter i armaturen.
(C) Denna begränsade garanti gäller inte förlust eller skada på armaturen som orsakas av felaktig installation, lagring eller underhåll, försumlighet, missbruk, felaktig hantering, skador på grund av brand, civila stör-rätterna, vandalism, frätande installationer, strömtoppar , felaktig strömförsörjning, elektrisk ström fluktuationer, vibration, harmonisk svängning eller resonans i samband med förflyttning av luftströmmar runt armaturen, olycka, ej följd installation, drift, underhåll eller miljö instruktioner som föreskrivs i Normasym eller tillämpliga elektriska koder, eller felaktig service av armaturen som utförs av någon annan än Normasym eller dess auktoriserade serviceleverantör. Denna begränsade garanti utesluter fältarbete och serviceavgifter i samband med reparation eller utbyte av armaturen.
(D) Garantin begränsas endast bestå av nya delar. Direkta eller indirekta kostnader för t.ex. installationskostnader kommer inte att ersättas.
(E) Normasym förbehåller sig rätten att ändra sin garanti när som helst.

§5 Betalning

(A) Betalning skall ske på ett slutligt godkännande av erbjudandet av köparen och Normasym.
(B) Betalning skall vara i EUR, USD eller DKK om inte annat avtalats skriftligen mellan köparen och Normasym.
(C) Hela beloppet av Köparen som totalt är mindre än 10000 euro ska överföras till Normasym inom 4 arbetsdagar via banköverföring.
(D) När det gäller order som överstiger EUR 10.000, ska ​​köparen överföra 50% av beloppet i förskott och resterande 50% när köparen har fått varan från Normasym.
(E) Normasym kan efter eget gottfinn välja att bevilja kredit till köparen. Det finns inga rabatter för förtida betalning. Om Normasym utökar kredit till köparen, kommer fakturor utfärdas vid leverans och betalning skall erläggas i sin helhet inom 30 dagar från fakturadatum eller annan dag som anges i avtalet.
(f) Order med ett nettovärde på mindre än 3000 euro kommer att debiteras frakt och expeditionsavgift på 10 euro.
(G) Belopp som inte betalats i rätt tid skall vara föremål för ränta på 1,5% per månad och en förseningsavgift på 25 EUR kommer att läggas till på fakturan.
(H) När det gäller stora order och leverans över vatten, kommer betalning innebära en L / C (Letter of Credit), som kommer att vara möjligt när som helst om så bedöms nödvändigt av Köparen.
(I) Köparen ska betala avgifterna och priser i samband med banköverföringar.

§6 Avsändande

(A) Alla varor ska levereras EXW (Ex fungerar).
(B) Om inte annat överenskommits skriftligen av Normasym ska alla transportkostnader och kostnader betalas av köparen, inklusive kostnaden för någon försäkring mot förlust eller skada under transporten.
(C) Varor kommer att skickas genom ett rederi som väljs av köparen. Alla kostnader i samband med transporten skall betalas av köparen.
(D) Normasym är ansvarig för att varorna inte skadas eller försvinner fram till leverans av varorna till transportören.
(E) Alla varor som skickas i partier som inte överstiger 70 kg och L 180 x B 120 x H 150 cm ska skickas som paket. Om ett paket överstiger 70 kg, ska produkterna vara på pallar och sedan inte att överstiga 500 kg.
(F) Köparen måste kunna få information från Normasym om förpackningar, vikt, antal förpackningar och storlekar. Denna information måste vara tillgänglig för köparen innan produktionen av de varor som påbörjades.
(G) Order överstigande 500 kg kommer att skickas med fartyg och leveransen ska kommas överens mellan Normasym och köparen för varje specifik order.

§7 Leverans

(A) Vid tidpunkten för bekräftelse av order, ska också leveranstiden för produkterna accepteras. Leveranstiden kommer att beräknas utifrån produktionstiden för de produkter och den totala leveranstiden av transportören. Leveranstiden kommer således enas om vid tidpunkten för ingåendet av ordning och om den godkänns kommer Normasym vara ansvarig för eventuella leveransförsening, men endast för produktionstiden och inte för eventuella förseningar hos transportören (se 9. b ). Produktionstiden av produkterna ska också kommas överens före den slutliga orderbekräftelsen.
(B) I händelse av att leveransförseningen beror på något fel på grund av Normasym, kommer köparen ha rätt att annullera beställningen utan att ådra sig några kostnader (se 9. d). I händelse av att en sådan försening uppstår och Normasym har fått 30% av beloppet, ska detta belopp återbetalas inom 14 dagar till köparen och Normasym ska ersätta kostnader i samband med banköverföring.

§8 Retur av produkter

(A) Retur av produkter måste komma överens skriftligen mellan köpare och Normasym.
(B) Alla kostnader inklusive transport etc. ska betalas av köparen.
(C) Produkterna måste returneras i oöppnad originalförpackning.
(D) Returer resulterar i en avgift på 35% av ordersumman.
(E) Normasym har all rätt att vägra återlämnande av beställda produkter.

§ 9 Ansvar

(a) Köparen är inte på något sätt ansvarig för produktion av Normasyms produkter. I händelse av intrång i upphovsrätten, patent, varumärke eller någon annan immateriell rättighet som innehas av någon annan än Normasyms verksamhet, är köparen inte vara ansvarig.
(b) Normasym skall inte vara ansvarig för eventuella förseningar i leverans på grund av godkännande av tidigare order, strejk, brand, olycka, lockout, upplopp, krig, förseningar orsakade av någon underleverantör eller av köparen, tekniska svårigheter , fel eller maskinhaveri eller komponenter som är nödvändiga för orderfullbordan, oförmåga att ta emot eller betydande ökningar i priset på arbetskraft eller material eller tillverkningsanläggningar, inskränkning av eller underlåtenhet att erhålla tillräcklig elektriska eller andra energikällor, eller överensstämmelse med lagar, förordningar , beställning eller riktning, vare sig giltig eller ogiltig av någon statlig myndighet eller organ därav, eller på grund av några omständigheter eller andra orsaker utanför dess rimliga kontroll, vare sig lik eller olik den föregående och huruvida eller inte förutses.
(c) Om förseningen eller misslyckandet sträcker sig längre än 6 månader från det schemalagda startdatumet kan endera parten, med skriftligt meddelande till andra, säga upp detta avtal utan ytterligare ansvar för ej uppfylld del av detta avtal.
(d) Under inga omständigheter ska Normasym vara ansvarigt för tillfälliga, kompensations, indirekta och särskilda eller andra skador. Normasyms samlade ansvar med avseende på en defekt armatur skall under alla omständigheter vara begränsat till de pengar som betalats till Normasym för den defekta produkten.
(e) Normasym kan garantera köparen att inget barnarbete har eller kommer att användas i produktionen.

§10 Copyright i bilder och text

(A) Köparen har rätt att använda alla bilder och texter som tillhandahålls av Normasym för webbplatsen och katalogen, inklusive men inte begränsat till produkt, visnings- och testbilder.

§11 Tillämplig lag avseende tvister

(A) Normasyms export av produkterna, och alla tekniska uppgifter med anknytning därtill, kan vara föremål för Europas internationella lagar och förordningar som styr export och återexport av tekniska data och produkter, eller begränsar export av vissa produkter till angivna länder. Normasym skall inte vara skyldigt enligt dessa Försäljningsvillkor för export, överföring eller leverans några produkter eller relaterad teknisk information till köparen om den är förbjuden enligt tillämplig lag eller tills alla nödvändiga myndighetstillstånd har erhållits. Normasym ska inte vara ansvarig enligt dessa Försäljningsvillkor för eventuella kostnader eller skador till följd av misslyckande att skaffa eller förseningar i att få alla erforderliga myndighetstillstånd. Köparen ska följa all export administration och lagar och regler i Europa och förordningar som kan vara tillämpliga på export, återexport, återförsäljning eller annan disposition av de produkter som köps från Normasym.
(B) Tvist av något slag som uppstår mellan Köparen och Normasym skall avgöras enligt CISG lag. Detta gäller oavsett om sådan tvist grundar sig på detta avtal eller avtal i samband med detta avtal.
(C) Parterna är överens om att samarbeta lojalt i detta avtal och i den anda som det konstaterades.
(D) I händelse av meningsskiljaktigheter eller tvister som uppstår mellan parterna, ska försök göras för att lösa en sådan oenighet eller tvist genom förhandlingar.
(E) I händelse av att parterna inte kan nå en överenskommelse, har man enats om att Köpenhamns tingsrätt är att vara den rätta platsen för någon process mellan parterna.